បំពេញបន្ថែមកង្វះកាល់ស្យូមដើម្បីឲ្យកូន
លូតកម្ពស់បានល្អនិងឆ្អឹងរឹងមាំ

បន្ត