ផលិតផល

កាល់ស្យូម គ័រប៊ីយែរ អង់ហ្វង់

ផ្តល់ជាតិកាល់ស្យូម

ក្នុងមួយថ្ងៃ ជួយពន្លូតកំពស់ទារក

មើលវេជ្ជបញ្ជា

កាល់ស្យូម គ័រប៊ីយែរ

កាល់ស្យូមសម្រាប់មាតានិងទារក

ជួយពន្លូតកម្ពស់កុមារ និងជួយបង្ការ

ជំងឺពុកឆ្អឹងសម្រាប់ស្រ្តីអស់រដូវ

មើលវេជ្ជបញ្ជា