របៀបគិតពីបរិមាណកាល់ស្យូមបានទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃ

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីចាកចេញពីគេហទំព័រ កាល់ស្យូម គ័រប៊ីយែរ កម្ពុជា ហើយចូលទៅកាន់ទំព័រគណនាបរិមាណកាល់ស្យូមដែលលោកអ្នកបានទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃ