អំពីកាល់ស្យូម គរប៊ីយែ

កាល់ស្យូម គ័រប៊ីយែ រួមដំណើរជាមួយសកម្មភាព សហគមន៍ដើម្បីជួយលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពី
ការការពារឆ្អឹងអោយមានសុខភាពល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃ