ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ដើម្បីទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ សូមប្រើទម្រង់បែបបទសារអេឡិចត្រូនិចនេះ។ យើងរង់ចាំទទួលសំណើពីលោកអ្នក។

សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជាការបម្រើសេវាកម្ម និងមិនមែនសម្រាប់ការលើកឡើងអំពីផលរំខាន និងបញ្ហាវេជ្ជសាស្រ្តឡើយ។ ប្រសិនបើការរិះគន់របស់អ្នកទាក់ទងទៅនឹង ស្ថានភាពសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន បញ្ហាសុខភាព ឬទាក់ទងនឹងផលរំខាននៃផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន សាណូហ្វី អ្នកអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញសុខភាពរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជា គ្រូពេទ្យ សូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយគោលការណ៍នៃបញ្ហាវេជ្ជសាស្រ្ត។ សំណុំបែបបទនេះមិនមានគោលបំណងដើម្បីឆ្លើយតបនូវសំណួរទាំងនេះឡើយ។

រាល់ព័ត៌មានអតិថិជនទាំងអស់ អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន សាណូហ្វី តាមដាននិងឆ្លើយតបក្នុងករណីចាំបាច់។

សូមបំពេញប្រអប់ជាមួយនិងខ្លឹមសារដែលលោកអ្នកបានស្នើ